Nye lovendringer innen bemanning i 2023

I hvilke tilfeller kan man drive med bemanning i fremtiden?

Den 17.juni 2022 foreslo den nye regjeringen at det vil bli satt i gang et lovarbeid for å begrense bemanningsbransjens omgang og rolle. I dette blogginnlegget skal vi gå nærmere inn på de mest inngripende lovendringene innen bemanning, og se på hvilke muligheter vi vil ha til å leie ut personell i fremtiden.

For å kunne forklare hva de forventede lovendringene vil innebære for bransjen, kan det være fordelaktig å gå gjennom hvilke muligheter bemanningsbransjen har til å leie ut personell med dagens regelverk. Dette er et ganske så bredt og omfattende spørsmål å besvare i ett enkelt blogginnlegg. Vi vil derfor gå inn på de viktigste og mest grunnleggende årsakene her.

 

Hvilke lover snakkes om?

Vi starter med å se på arbeidsmiljøloven § 14-12 første ledd hvor det står om innleie fra virksomheter som har som formål å drive utleie, som er et bemanningsbyrå i dette tilfellet. I denne paragrafen står det beskrevet at innleie er lov i samme utstrekning som det er lov å ansette midlertidig etter aml § 14-9 andre ledd a-e. Går vi nærmere inn på hva som står nedfelt i denne paragrafen, kan vi ansette midlertidig i følgende situasjoner:

  • når arbeidet er av midlertidig karakter
  • for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)
  • for praksisarbeid
  • med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten
  • med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten

Det vil altså si at bemanningsbyråer kan leie ut personell når noen av disse behovene oppstår og når kriteriene for midlertidig ansettelse er oppfylt. Hvilke kriterier dette er snakk om vil bli beskrevet videre i blogginnlegget.

 

Hvilke lovendringer diskuteres?

Forslaget om å begrense bemanningsbransjens omgang og rolle er begrunnet i regjeringens mål om å sikre hele og faste stillinger som bygger opp om topartsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. I lovproposisjonen foreslås blant annet denne endringen i reglene om inn- og utleie fra bemanningsforetak:

  • Adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak ved «arbeid av midlertidig karakter» i arbeidsmiljøloven § 14-12 fjernes.

Det innebærer at § 14-12 andre ledd bokstav a. «når arbeidet er av midlertidig karakter» kan bli fjernet. Det vil med andre ord si at bemanningsbransjen mulighet til å leie ut personell vil bli mer begrenset. Hva som er arbeid av midlertidig karakter beror en skjønnsmessig vurdering. Det er et absolutt krav at bedriftens behov for arbeidskraft er tidsbegrenset og det er vanligvis en type arbeid som skiller seg fra det som ellers er løpende arbeid i bedriften.

Eksempel på tilfeller hvor arbeidets karakter tilsier midlertidig ansettelse, kan være håndverkere som ansettes for å fullføre et bestemt boligprosjekt, spesielle eksperter som ansettes for å utføre et bestemt forskningsarbeid, eller arbeidstakere som ansettes for å utføre et arbeid som er svært sesongpreget, f.eks. snøbrøyting på vinterstid. Arbeid som omfattes av bokstav a, er altså typisk prosjektarbeid, når det er et reelt og tidsavgrenset prosjekt.

Forslaget om å fjerne utleie av personell til stillinger som er av midlertidig karakter vil da lede til at innleie fra bemanningsbyrå først og fremst vil være aktuelt ved reelle vikariater (altså arbeid i stedet for en annen eller andre). Eksempler på tilfeller hvor arbeidet er i stedet for en annen kan være foreldrepermisjon eller ved langtidssykdom.

 

Hvordan påvirker de nye lovendringene bransjen?

De nye lovendringene vil kunne tillate innleie etter avtale med tillitsvalgte dersom virksomheten er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett. Det vil med andre ord si at det åpnes for at virksomheter som er bundet av tariffavtale, kan avtale en større adgang til innleie med de tillitsvalgte. Det er viktig å påpeke at en bedrift som skal inngå en slik avtale om innleie, må være bundet av landsomfattende tariffavtale inngått med en fagforening med innstillingsrett.

På andre siden vil innstrammingen av de foreslåtte lovendringene ramme hardest byggplasser, hvor det foreligger et totalforbud mot innleie av personell. I starten var denne lovendringen også rettet mot innleie av helsepersonell og arbeidstakere med spesialkompetanse, men som det nå ser ut til at regjeringen har snudd om, og gir et avgrenset unntak fra regelen.

 

Når trer lovendringene i kraft?

Departementet foreslår at nye regler om innleie fra bemanningsforetak skal tre i kraft fra 2023. Vi tror at disse reglene vil mest sannsynlig tre i kraft mellom mars og juni 2023. Med regjeringens forståelse for at bemanningsbransjen vil trenge tid til å innstille seg det nye lovverket, vil det trolig komme overgangsregler og mer informasjon om inngåtte avtaler før lovendringene vil tre i kraft. Den 12 desember skal lovendringene behandles på stortinget og vi vil derfor få mer konkret informasjon før julen 2022.

Vi i følger nøye med på de nye foreslåtte lovendringene og hva som rører seg i nyhetsbilde. Ta kontakt med oss i Dreamwork dersom din bedrift vurderer innleie av personell. Vi hjelper deg med å ta de riktige avgjørelsene når ditt bemanningsbehov oppstår.