Egenmelding ved sykdom

Egenmeldingsskjema kan være greit å ha tilgang til når det oppstår sykdom!

Det er ikke alltid like lett å vite når man kan ta i bruk en egenmelding. Derfor har vi laget en oversikt over retten du har til å bruke egenmelding ved sykdom. Vennligst ta i bruk vårt skjema. Fyll ut skjemaet elektronisk, så kan du enkelt legge det til som vedlegg i en e-post.

Sykdom

Arbeidstakers rett til å bruke egenmelding er regulert i folketrygdloven

av 28.02.97 paragraf 8-23 til 8-27.

Hva er en egemmelding?

Egenmelding vil si at arbeidstakeren melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge fram en legeerklæring.

Egenmelding må ikke forveksles med egenerklæring. Egenerklæring er en skriftlig bekreftelse av en muntlig egenmelding. Arbeidsgiveren kan kreve at arbeidstakeren leverer en egenerklæring etter at han/hun har gjenopptatt arbeidet. Blir ikke en skriftlig egenerklæring lagt fram, kan arbeidsgiver bestemme at retten til sykepenger skal falle bort.

På tide med ny jobb? Se vår informasjon til jobbsøkere

Formkrav?

Egenmeldingen kan være skriftlig eller muntlig over telefon. Arbeidstakeren har ansvaret for at egenmeldingen kommer frem til rette person. Arbeidsgiveren bør i ansettelseskontrakten eller arbeidsreglementet bestemme hvem meldingen skal gis til.

Hvem kan benytte seg av egenmelding?

For å få rett til å nytte egenmelding må arbeidstakeren ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder før arbeidsuførheten oppstod. Retten til sykepenger fra arbeidsgiver oppstår etter at arbeidstakeren har vært ansatt i 4 uker. Egenmelding som dokumentasjon for fraværet kan imidlertid først benyttes etter 2 måneders ansettelse.

Avbrytes arbeidsforholdet i mer enn fjorten dager, ansees arbeidsforholdet som opphørt i forhold til retten til sykepenger. Egenmelding kan da først benyttes etter at arbeidstakeren igjen har vært i arbeid i minst to måneder. Skyldes avbruddet i arbeidsforholdet permittering eller lovbestemt permisjon, kan egenmelding likevel nyttes etter at arbeidstakeren igjen har vært i arbeid i 4 uker, forutsatt at arbeidstakeren forut for avbruddet hadde vært ansatt hos arbeidsgiver i minst to måneder.

Hva bør du jobbe med? Slik finner du din drømmejobb!

Hvilke sykedager kan dokumenteres med egenmelding?

Egenmelding kan nyttes for opptil tre kalenderdager om gangen regnet fra første hele fraværsdag. Blir arbeidstaker syk og må forlate jobben, er derfor ikke denne dagen å anse som en egenmeldingsdag i folketrygdlovens forstand. Om arbeidstakeren skal få lønn for den dagen vedkommende må forlate jobben, beror på avtale. I NHO Service overenskomster er det tatt inn et bilag om korte velferdspermisjoner som bl.a. regulerer retten til lønn den dagen man må gå hjem fra jobb som følge av sykdom/skade.

Folketrygdloven bruker begrepet kalenderdager som innebærer at også arbeidsfrie dager skal regnes med. Er en arbeidstaker for eksempel fraværende fra jobben en fredag og han/hun fortsatt er syk på mandag, blir i tillegg til fredag både lørdag og søndag regnet som egenmeldingsdager selv om vedkommende da hadde fri fra arbeidet. Sykefraværet på mandagen må da som utgangspunkt dokumenteres med legeerklæring. Dette som følge av at arbeidsgiver kan kreve legeerklæring når arbeidsuførheten varer utover de tre kalenderdagene som kan dokumenteres med egenmelding. Skulle arbeidstakeren ikke legge frem legeerklæring fjerde dag, faller retten til sykepenger bort for egenmeldingsperioden.

En arbeidsgiver kan gi arbeidstakerne rett til å benytte egenmelding utover tre kalenderdager, men ikke utover arbeidsgiverperioden.

En egenmelding kan ikke etterfølge eller forlenge en sykemelding.

Det skal gå 16 dager mellom hver egenmeldingsperiode

Det vil si at en arbeidstaker som har dekket et sykefravær på 3 dager med egenmelding, ikke på nytt kan bruke egenmelding før han/hun igjen har vært arbeidsfør i 16 dager. Blir arbeidstaker syk igjen før det er gått 16 dager må vedkommende kontakte lege fra første fraværsdag.

Egenmeldinger med mindre enn 16 dagers mellomrom skal legges sammen.

Regelen innebærer at hvis en arbeidstaker er fraværende på grunn av sykdom 1 dag og dokumenterer fraværet med egenmelding, så kan vedkommende hvis han/hun igjen skulle bli syk innen 16 dager dokumentere de to første sykedagene med egenmelding. Sykdomsperioden regnes da som en egenmeldingsperiode på 3 kalenderdager, men arbeidstakeren har allikevel brukt to egenmeldinger.

Se våre ledige stillinger her.

Når må egenmelding gis?

Egenmelding om sykdom må komme fram til arbeidsgiver/den personen arbeidsgiver bestemmer første fraværsdag. Dersom melding om sykefraværet ikke blir gitt første fraværsdag faller retten til sykepenger fra arbeidsgiveren bort og inntrer først fra den dagen melding er gitt. Retten til sykepenger faller ikke bort dersom det foreligger særlige grunner til at arbeidstakeren ikke har gitt melding i rett tid og det er på det rene at arbeidsuførheten har inntrådt på et bestemt tidligere tidspunkt. Det kan være seg at arbeidstakeren befinner seg et sted langt fra folk uten mobildekning, for eksempel på en fiskebu til fjells, og av den grunn ikke kan gi arbeidsgiver beskjed om inntruffet sykdom.

Hvor mange egenmeldinger kan en arbeidstaker bruke?

Arbeidstakeren har en selvstendig egenmeldingsrett overfor hver arbeidsgiver. Det fremgår forutsetningsvis av loven at arbeidstakeren kan benytte seg av 4 egenmeldinger i løpet av 12 måneder (ikke i løpet av et kalenderår).

Retten til å bruke egenmeldinger kan fratas arbeidstakeren dersom vedkommende i løpet av en 12 måneder periode har hatt 4 egenmeldinger uten å legge frem legeerklæring, eller dersom arbeidsgiver har mistanke om at fraværet ikke skyldes sykdom.

Vi i Dreamwork er spesialister på rekruttering innen for eksempel salg, markedsføring, finans, administrasjon og mye mer! Les mer om våre fagområder her.