Egenmelding ved sykdom

Egenmeldingsskjema kan være greit å ha tilgang til når det oppstår sykdom!

Det er ikke alltid like lett å vite når man kan ta i bruk en egenmelding. Derfor har vi laget en oversikt over retten du har til å bruke egenmelding ved sykdom. Vennligst ta i bruk vårt skjema. Fyll ut skjemaet elektronisk, så kan du enkelt legge det til som vedlegg i en e-post.

Sykdom

Arbeidstakers rett til å bruke egenmelding er regulert i folketrygdloven

av 28.02.97 paragraf 8-23 til 8-27.

Egenmelding vil si at arbeidstakeren melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge fram en legeerklæring.

Egenmelding må ikke forveksles med egenerklæring. Egenerklæring er en skriftlig bekreftelse av en muntlig egenmelding. Arbeidsgiveren kan kreve at arbeidstakeren leverer en egenerklæring etter at han/hun har gjenopptatt arbeidet. Blir ikke en skriftlig egenerklæring lagt fram, kan arbeidsgiver bestemme at retten til sykepenger skal falle bort.

På tide med ny jobb? Se vår informasjon til jobbsøkere